แพ็คเกจกระบี่ 3 วัน 2 คืน Enjoy 2

 แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน กระบี่ ทัวร์ 4 เกาะ ทะเลแหวก โดย Speed Boat ทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน วันถ้ำเสือ

 

รายละเอียดมีดังนี้

วันที่ 1      กระบี่ - Night market
--.--     น.

     รถรับที่ลูกค้าที่สนามบิน หรือ บขส.กระบี่ เข้าเช็ดอิน โรงแรมอนันตบุรินทร์ หลังจากนั้น พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.00 น.       รถรับนำเที่ยว เมืองกระบี่ ถ่ายรูปลานปูดำ เลือกซื้อของฝากที่ตลาด Night market สามารถแวะทานโรตีต้นตำรับที่สี่แยกมนุษย์โบราณ อิสระอาหารค่ำ
       ที่ตลาดโต้รุ่ง ในเมืองกระบี่ ถึงเวลารับกลับดรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2      ทัวร์ 4 เกาะ ทะเลแหวก โดยเรือ Speed Boat 
07.00 น.      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื่อที่1)
08.30 น.      รถรับลูกค้าเดินทางสู่ท่าเรือ
08.45 น.      ลงเรือ Speed Boat ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ เดินทางมุ่งหน้าท่องทะเลกระบี่ ( ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ) 
09.30 น.       นำท่านสู่ หาดถ้ำพระนาง ชายหาดที่สวยงามระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 10 ด้านความสวยงาม นำชม
        ถ้ำพระนาง ถ้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ กรายสักการะเพื่อเป็นศิริมงคล
       อ่าวไร่เลย์ ตะวันออก สถานที่ปีนผา ระดับโลก ชมนักปีนผาที่มาจากทั่วโลก ที่มาทอสอบความสวยงามของหน้าผาหินปูนแห่งนี้
10.30 น.      นำท่านชม ทะเลแหวก Unseen in Thailand สันทรายที่เชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับ และเกาะหมัย เกิดขึ้นได้ทุกวัน 
       นำท่านเดินเล่นบนสันทรายซึ่งเปรียบว่าท่านเดินอยู่กลางท้องทะเล
11.00 น.      ถ่ายรูป เกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเล ที่ถูกทั้งลมและฝน กัดก่อนเป็นเขารูปร่างเหมือนหัวไก่ เชิญทุกท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย
11.15 น.      นำท่านสู่ เกาะสี่ เกาะหินปูนกลางทะเล เชิญทุกท่านดำน้ำดูปลาและปะการังที่สวยงาม ชมฝูงปลาเสือที่มีมากมาย ปลานกแก้ว ชมดอกไม้ทะเลและปลาการ์ตูนที่มีมากมาย
12.00 น.      นำท่านขึ้น เกาะปอดะ บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิก (มื้อที่2) ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสน สบาย ๆ ด้วยเสียงคลื่นและสายลมที่พัดให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย 
       หลังจากอาหารเชิญทุกท่านเล่นน้ำได้ตามอัธยาศัย
14.00 น.      เดินทางถึงท่าเรือ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจไปอีกนานเท่านาน ส่งกลับโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น.      รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้น พักผ่อนตามอัธยาศัย (มื้อที่3)                                                             

 

วันที่ 3      ทัวร์วัดถ้ำเสือ สระมรกต น้ำตกร้อน - เดินทางกลับ
07.00 น.      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่4)
08.45 น.      เช็ดเอ๊าท์โรงแรม  รถรับลูกค้า เดินทางสู่คลองท่อม โดยรถปรับอากาศ ( ใช้เวลาประมษณ 1 ชั่วโมง )
10.00 น.      นำท่านสู่ น้ำตกร้อน ( Unsrrn in Thailand ) สปาแห่งธรรมชาติ เขิญทุกท่านแช่ไออุ่นของสายน้ำแร่จากใต้ภิพบไหลผ่านชั้นน้ำตกหินปูน อุณภูมิประมาณ 
       42 องศา ซึ่งเหมาะแก่การแช่เพื่อสุขภาพ ( เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดกับสุขภาพ ควรแช่ประมาณ 15 นาที )
12.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน ท่ามกลางบรรยากาศ สบายๆ (มื้อที่5)
13.00 น.      นำท่านเดินเส้นทางธรรมชาติเขานอจู้จี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของประเทศไทย เป็นสถานที่ ที่ทีนกแต้วแร้วท้องดำ นกที่ครั้งหนึ่งเคยได้สูญพันธ์
       ไปแล้วในโลกนี้ แต่ว่าพบที่นี่ซึ่งมีไม่กี่ตัว
       สระมรกต Unseen in Thailand สระน้ำสีเขียวมรกต ใจกลางป่า เปรียบได้ดั่งเป็นสระว่ายน้ำกลางธรรมชาติ เชิญทุกท่านเล่นน้ำตามอัธยาศัย
14.30 น.      เดินทางถึงวัดถ้ำเสือ นำท่านชมต้นไม้พันปี ในหุบเขาคีรีวงศ์ และกราบสักการะเจ้าแม่กสวอิม ศาลาหลวงปู่ทวดและถ้าโชคดีท่านอาจจะได้กราบนมัสการพระอาจารย์
       จำเนียรเกจิอาจารย์ชื่อดังของวัด จากนั้นส่งที่สนามบิน หรือ บขส.กระบี่ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
   

 

อัตราค่าบริการ / ท่าน
ราคานี่เริ่มตั้งแต่ 17 เมษายน 2559 - 31 ตุลาคม 2559
ประเภทห้องพัก พักคู่ พักเดี่ยว ผุ้ใหญ่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง หมายเหตุ
Superior Room 3,590 - 4,590 - 3,590 - 3,290 - 3,000 - -
Deluxe Pool View 4,090 - 5,590 - 3,590 - 3,290 - 3,000 - -
Deluxe Pool Acces 4,590 - 6,590 - 3,590 - 3,290 - 3,000 -

  


 

อัตราค่าบริการ / ท่าน
ราคานี่เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2559 - 30 ฑฤศจิกายน 2559
ประเภทห้องพัก พักคู่ พักเดี่ยว ผุ้ใหญ่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง หมายเหตุ
Superior Room 4,090 - 5,090 - 4,090 - 3,790 - 3,500 - -             

 


 

อัตราค่าบริการ / ท่าน
ราคานี่เริ่มตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560  ( ยกเว้น 25 ธ.ค. - 10 ม.ค. )
ประเภทห้องพัก พักคู่ พักเดี่ยว ผุ้ใหญ่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง หมายเหตุ
Superior Room 4,590 - 5,590 - 4,590 - 4,290 - 4,000 - -             

 


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


 

pladao21

* ค่าที่พักโรงแรมอนันตบรินทร์ อ่าวนาง 2 คืน 

* ค่าทัวร์ 4 เกาะ ทะเลแหวกก Speed Boat

* ค่าทัวร์ วัดถ้ำเสือ สระมรกต น้ำตกร้อน

* อาหาร 5 มื้อ ตามรายการ

* อาหารว่าง น้ำดื่ม ผลไม้

* อุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากาก เสื้อชูชีพ

* มัคคุเทศก์ ชำนาญพื้นที่

* ค่าธรรมเนียมอุทยาน ( เฉพาะคนไทย )

* ประกันภัย พ.ร.บ เรือ

* ค่ารถตู้รับส่ง ตามโปรแกรม

 

pladao22

* ค่าธรรมเนียมอุทยานต่างชาติ 

* ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีออกบิล)

* ค่าบริการอื่นๆ เช่น ทิปไกด์ หรือคนขับรถ เป็นต้น

 

pladao7

๐ เกี่ยวกับเวลา : เวลาที่ระบุในโปรแกรมข้างต้น เป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับส่งจริงจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งโรงแรม หรือจุดนัดพบของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลารับจริงได้จากเอกสารยืนยันการจอง

 

๐ เกี่ยวกับเด็กและสตรีมีครรภ์ : ไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ และหญิงมีครรภ์เดินทางโดยเรือ เนื่องจากในสภาพทะเลบางช่วงเวลาอาจแปรปรวนและอาจกระแทกคลื่นได้ ยกเว้นที่อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด

 

๐ เกี่ยวกับอาหาร : อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย - อาหารทะเล หากไม่สามารถทานอาหารชนิดใด หรือต้องการทานมังสวิรัติ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขนาดทำการจอง และอาหารที่จัดให้มุสลิมสามารถรับประทานได้

 

หมายเหตุ :  รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ สภาพดินฟ้าอากาศ น้ำขึ้นน้ำลง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป้นสำคัญ

 

 

สำรองการจองได้ที่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นเอส ฮอลิเดย์

โทร : 086-8833219 / 095-9481299

อีเมล์ : tns_holiday@hotmail.com

line-for-asha-501    

Line ID  : tnsholiday

Bangkok Office
สำนักงาน กทม. 301/944 ซ.รามคำแหง68 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
โทร 086-8833219 / 086-3361918
Design By Webunique